Privacyverklaring

SV Amsterdam Pirates, gevestigd aan Herman Bonpad 5, 1067 SN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.amsterdampirates.nl
Herman Bonpad 5
1067 SN Amsterdam
+31-20-616-2151
communicatie@amsterdampirates.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Amsterdam Pirates verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging  en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SV Amsterdam Pirates verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken gegevens van personen jonger dan 16 jaar, uitsluitend als ze jeugdlid zijn van onze vereniging. Personen onder de 16 jaar kunnen uitsluitend lid worden als een ouder/voogd toestemming geeft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


SV Amsterdam Pirates verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het bijhouden van de ledenadminstratie
- Het afhandelen van je contributie betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming


SV Amsterdam Pirates neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SV Amsterdam Pirates) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SV Amsterdam Pirates bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens nog maximaal één jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden


SV Amsterdam Pirates deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SV Amsterdam Pirates blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SV Amsterdam Pirates jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

KNBSB/Sportlink.nl: alle persoonsgegevens. De ledenadministratie wordt gevoerd in software van Sportlink die door de KNBSB wordt geleverd, alle gegevens zijn daarin opgeslagen.
AcceptEasy: Voor- en achternaam, emailadres. AcceptEasy zorgt voor ons voor de betaling van de contributie
MailChimp: emailadres. We gebruiken MailChimp om de nieuwsbrief aan alle leden te verzenden.

Daarnaast worden de persoonsgegevens gedeeld met de leden. Bijvoorbeeld de namen, emailadressen en telefoonnummers van de leden van een bepaald team met de trainer/teamleider van dat team, zodat hij of zij de teamleden kan bereiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Amsterdam Pirates en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@amsterdampirates.nl.

SV Amsterdam Pirates wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


SV Amsterdam Pirates neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met communicatie@amsterdampirates.nl